1. അരുണ2

  1. നാ.
  2. ത്രികോൽപ്പക്കൊന്ന
  3. അതിവിടയം
  4. ചെമന്നകുന്നി
  5. നാൽക്കോൽപ്പക്കൊന്ന
  6. മഞ്ചെട്ടി
 2. അരുണ1

  1. വി.
  2. ചെമന്ന, ഇളംചുവപ്പുള്ള, പുതിയ
 3. ആരുണ

  1. വി.
  2. അരുണനിൽനിന്നു ജനിച്ച, അരുണനെസംബന്ധിച്ച
 4. അരണ1

  1. നാ.
  2. വീടുകളിലും മറ്റും ജീവിക്കുന്ന ഒരിനം ഇഴജന്തു, ചെറുതും വലുതുമായി രണ്ട് ഇനം
 5. അരണ2

  1. നാ.
  2. വളരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നതും കുറുകിയ ശാഖകളോടുകൂടിയതും ആയ ഒരുതരം മരം
 6. അരണ3

  1. വി.
  2. യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത
 7. അരീണ

  1. വി.
  2. ഉരുകിയിട്ടില്ലാത്ത
  3. മറഞ്ഞുപോകാത്ത
 8. അരിണി

  1. നാ.
  2. പൂവൻകോഴി
 9. അരുണി

  1. നാ.
  2. ചെമന്ന പരശു
  3. ഉഷസ്സ്
  4. അരുണൻ (സ്ത്രീവേഷം ധരിച്ച് ഇന്ദ്രസദസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചപേര്)
 10. അരേണു

  1. വി.
  2. പൊടിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക