1. അളി1

  1. നാ.
  2. (മുളയുടെയും മറ്റും) പൊളി
  3. അഴി, ജന്നൽ
 2. അളി2

  1. നാ.
  2. കുയിൽ
  3. തേൾ
  4. വണ്ട് (സ്ത്രീ.) അളിനി
  5. വൃശ്ചികം രാശി
  6. മധു, മദ്യം
  7. കാക്ക
 3. ആളി2

  1. നാ.
  2. തേൾ
  3. തോഴി
  4. നിര, പങ്ക്തി, കൂട്ടം
  5. വണ്ട്
 4. ആളി1

  1. നാ.
  2. ആളുന്നവൻ, ഭരിക്കുന്നവൻ, വഹിക്കുന്നവൻ, ഉള്ളവൻ
 5. അഴി2, അളി

  1. നാ.
  2. സാക്ഷ
  3. ജനലുകളിലും മറ്റും അടുത്തടുത്തായി ഉറപ്പിക്കുന്ന തടിക്കാലുകളോ ഇരുമ്പുകമ്പികളോ, ചുമരിൻറെ സ്ഥാനത്തു നെടുകെയും കുറുകെയും തറയ്ക്കുന്ന പട്ടിക
  4. ആപ്പ്
 6. അല്ലാ2, അള്ളാ

  1. നാ.
  2. ദൈവം
 7. അള1

  1. നാ.
  2. മണ്ണിലും മരത്തിലും മറ്റും ഉള്ള പോട്, പൊത്ത്, മാളം, പുനം, ബിലം, വങ്ക്. (പ്ര.) അളമുട്ടുക = ഗത്യന്തരമില്ലാതാകുക. അളമുട്ടിയാൽ തിരിഞ്ഞു കടിക്കും, അളയിൽ കുത്തിയാൽ ചേരയും കടിക്കും. (പഴ.)
 8. അള2

  1. അവ്യ.
  2. അളവ്, ഉദാ: ആമള = ആകുമ്പോലെ
 9. അൾ

  1. -
  2. സർവനാമത്തോടു ചേർക്കുന്ന സ്ത്രീലിംഗപ്രത്യയം. പ്ര.പു.ഏ.വ. "അൻ" എന്ന പുല്ലിംഗപ്രത്യയത്തിനു സമാനമായ സ്ത്രീലിംഗപ്രത്യയം. ഉദാ: അവൾ, പോയാൾ, വന്നാൾ.
 10. ആൾ1

  1. നാ.
  2. ബന്ധു
  3. മനുഷ്യൻ, പുരുഷൻ, വ്യക്തി
  4. ഭൃത്യൻ, വേലക്കാരൻ, ആശ്രിതൻ
  5. ചുമതലക്കാരൻ, പ്രതിനിധി
  6. ഒരാൾപ്പൊക്കം
  7. കഴിവുള്ളവൻ, പ്രാപ്തൻ
  8. കാലാൾ
  9. ചതുരംഗത്തിലെ ഒരു കരു, കാലാൾ
  10. ജാതി
  11. കക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക