1. ആകം

  1. നാ.
  2. അകം, മനസ്സ്
 2. അകം പുറം

  1. നാ.
  2. അകമേത് പുറമേത് എന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്
  3. അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളത്
  4. ചതി, വഞ്ചന
 3. അകം വേവുക

  1. ക്രി.
  2. ദുഃഖിക്കുക
 4. അകം1

  1. നാ.
  2. മനസ്സ്, ഹൃദയം
  3. ഉള്ള്
  4. സ്ഥലം, ദേശം, ഭൂമി, ഉദാ: തമിഴകം, കുമരകം
  5. വീട്, ഇല്ലം, വീട്ടിനുൾഭാഗം, അന്തഃപുരം
  6. ക്ഷേത്രവളപ്പിനകം
 5. അകം2

  1. നാ.
  2. പ്രേമത്തെ ആസ്പതമാക്കിയുള്ള കവിത (തമിഴിൽ പ്രേമം അകം വിഷയവും യുദ്ധം പുറംവിഷയവുമായിരുന്നു)
 6. അകം3

  1. നാ.
  2. സുഖമില്ലായ്മ, വേദന, കഷ്ടത
  3. ജലമില്ലായ്മ
 7. അകം4

  1. -
  2. ഒരു ആധാരികാഭാസപ്രത്യയം. ഉദാ: ആസ്രമമകംപൂക്ക്.
 8. അകം തെളിയുക

  1. ക്രി.
  2. സന്തോഷിക്കുക
 9. അഗം

  1. നാ.
  2. പാമ്പ്
  3. വൃക്ഷം
  4. പർവതം
  5. ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ (കുലപർവതങ്ങൾ ഏഴായതിനാൽ)
  6. കുടം
 10. അഘം

  1. നാ.
  2. പാപം, തിന്മ
  3. ആപത്ത്, ദൗർഭാഗ്യം
  4. ആശൗചം, പുല
  5. ദുഃഖം, വേദന
  6. കുറ്റം, ദോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക