1. ആകാരം2

  1. നാ.
  2. രൂപം, ആകൃതി
  3. മുഖഭാവം
  4. അഭിപ്രായത്തിന് അനുരൂപമായ ചേഷ്ട
 2. ആകാരം1

  1. നാ.
  2. "ആ" എന്ന അക്ഷരം
 3. ആകാരം3

  1. നാ.
  2. ആകരം, ഖനി
 4. അക്രം

  1. നാ.
  2. കോട്ട
 5. അഗരം1

  1. നാ.
  2. നശിക്കാത്തത്
 6. അഗരം2

  1. നാ.
  2. അഗ്രഹരം
 7. അഗാരം

  1. നാ.
  2. വീട്, ആഗാരം
  3. പട്ടണം
 8. അകരം1

  1. നാ.
  2. (തമിഴ്) ബ്രാഹ്മണരുടെ തെരുവ്
 9. അകരം2

  1. നാ.
  2. ഭവനം
 10. അകാരം

  1. നാ.
  2. "അ" എന്ന അക്ഷരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക