1. ആണി

  1. നാ.
  2. ഒരറ്റം കൂർത്തതും മറ്റേത്തല പരന്നതുമായ ചെറുകമ്പി, തറച്ചു നിർത്താനുള്ള കൂർത്തപദാർഥം. ഉദാ: പട്ടിയലാണി, കുടയാണി, ഇരുമ്പാണി, മുള്ളാണി
  3. മാറ്റുരച്ചു നോക്കാനുള്ള പൊന്നാണി
  4. പരു (കുരു) പഴുത്തു പൊട്ടുമ്പോൾ അതിൻറെ മുഖത്തുനിന്നു വരുന്ന ആണിപോലുള്ള വസ്തു
  5. മറ്റുള്ളവയെ ഉറപ്പിച്ച ആധാരം
  6. ആണിപ്പുണ്ണ്, പാദത്തിൻറെ അടിയിലുണ്ടാവുന്ന അകം കുഴിഞ്ഞ കുരു
  7. ചെറിയതോട്, ഓട, ചാല്
  8. നാലു സ്നായുമർമങ്ങൾ
  9. ചെറുവാതിൽ
 2. അണി2

  1. നാ.
  2. അണിയൽ, ചമയൽ, വേഷം ധരിക്കൽ
  3. അണിയുന്നത്, ആഭരണം
  4. അഴക്, സൗന്ദര്യം
 3. അണി3

  1. നാ.
  2. പംക്തി, അടുക്ക്, നിര
  1. പ്ര.
  2. അണിയുക, അണിചേരുക
  1. നാ.
  2. സേന, പടയണി
  3. കൂട്ടം, സംഘം
 4. അണി1

  1. വി.
  2. ഭംഗിയുള്ള, മനോഹരമായ
  3. അണിയുന്ന, ധരിക്കുന്ന
 5. അണി4

  1. നാ.
  2. സൂചിയുടെ അറ്റം, ശൂലാഗ്രം
  3. ചാവിയാണി
  4. വണ്ടിച്ചക്രത്തിൻറെ ആണി
 6. ആണ, ആണെ

  1. നാ.
  2. ശപഥം, സത്യം. (പ്ര.) ആണയിടുക
  3. കല്പന, ഉത്തരവ്, (അവ്യ.) 3. ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തിയേയോ വസ്തുവിനേയോ മുൻനിറുത്തിച്ചെയ്യുന്ന ശപഥം
 7. ആൺ, ആണ്

  1. നാ.
  2. പുരുഷൻ
  3. യോഗ്യൻ, മേന്മയുള്ളവൻ, മാന്യൻ
  4. പൗരുഷശാലി, വീര്യമുള്ളവൻ, ധീരൻ
 8. അൺ

  1. വി.
  2. മുകളിലത്തെ (പ്ര.) അണ്ണൻ, അണ്ണാക്ക്
 9. അണ2

  1. -
  2. ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നത്, തലയണ
  3. മെത്ത, കിടക്ക
  4. വായുടെ അകത്തെ ഇടംവലം ഭാഗങ്ങൾ
  5. കത്തി, വാൾ തുടങ്ങിയവ തേച്ചുമൂർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന തടിക്കഷണം, ചാണ
 10. അണ3

  1. -
  2. ഒരു ബ്രിട്ടീഷിൻഡ്യാ നാണയം, രൂപയുടെ പതിനാറിൽ ഒന്ന്.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക