1. ആണെ2

  1. അവ്യ.
  2. അപ്രകാരം, അങ്ങനെ
 2. ആണെ1

  1. നാ.
  2. ആണ
 3. ആണ, ആണെ

  1. നാ.
  2. ശപഥം, സത്യം. (പ്ര.) ആണയിടുക
  3. കല്പന, ഉത്തരവ്, (അവ്യ.) 3. ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തിയേയോ വസ്തുവിനേയോ മുൻനിറുത്തിച്ചെയ്യുന്ന ശപഥം
 4. ആൺ, ആണ്

  1. നാ.
  2. പുരുഷൻ
  3. യോഗ്യൻ, മേന്മയുള്ളവൻ, മാന്യൻ
  4. പൗരുഷശാലി, വീര്യമുള്ളവൻ, ധീരൻ
 5. അൺ

  1. വി.
  2. മുകളിലത്തെ (പ്ര.) അണ്ണൻ, അണ്ണാക്ക്
 6. അണ2

  1. -
  2. ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നത്, തലയണ
  3. മെത്ത, കിടക്ക
  4. വായുടെ അകത്തെ ഇടംവലം ഭാഗങ്ങൾ
  5. കത്തി, വാൾ തുടങ്ങിയവ തേച്ചുമൂർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന തടിക്കഷണം, ചാണ
 7. അണ3

  1. -
  2. ഒരു ബ്രിട്ടീഷിൻഡ്യാ നാണയം, രൂപയുടെ പതിനാറിൽ ഒന്ന്.
 8. അണ4

  1. വി.
  2. ഇരട്ടയായ ഉദാ: അണപ്പുടവ
 9. അണ1

  1. നാ.
  2. നദിയിലും മറ്റും ജലപ്രവാഹം തടഞ്ഞുനിറുത്തുവാൻ കുറുകെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനം, ചിറ
 10. ആണ്1

  1. നാ.
  2. പുരുഷൻ, മിടുക്കൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക