1. ആണ്ട2

  1. ഭൂ.പേ.
  2. ഭരിച്ച, വാണ, മേൽനോട്ടം വഹിച്ച
  3. ഉള്ള
  4. പുരണ്ട, അണിഞ്ഞ, ധരിച്ച
  5. ആവേശിച്ച
 2. ആണ്ട1

  1. നാ.
  2. മുള, അണ്ടൻമുള, ആണ്ടുതോറും പൊട്ടുന്ന മുള
  3. മുളയുടെ ഇളംകൂമ്പ്
 3. അണ്ട3

  1. വി.
  2. അട്ട, അഴുകിയ (ചപ്പുചവറുകൾ)
 4. അണ്ട1

  1. നാ.
  2. അടുപ്പം, സാമീപ്യം
  3. വരമ്പ്
  4. അള, ദ്വാരം
  5. റാന്തലിൽ തിരിയിടുന്ന ഭാഗം
  6. ഗുദമറ്മം
 5. അണ്ട2

  1. നാ.
  2. വൃഷണം
  3. കസ്തൂരിസഞ്ചി, കസ്തൂരിമാനിൻറെ അണ്ഡകോശം
 6. ആണ്ട്

  1. നാ.
  2. വർഷം, കൊല്ലം, സൂര്യനെ ഒരുവട്ടം ചുറ്റുവാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന കാലം
 7. ആണ്ട്

  1. നാ.
  2. വർഷം, കൊല്ലം, സൂര്യനെ ഒരുവട്ടം ചുറ്റുവാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന കാലം
 8. ആണ്ടു1

  1. ഭൂ.കാ. ക്രി.
  2. പ്രാപിച്ചു, ചേർന്നു, പൂണ്ടു, വന്നു
  3. ഭരിച്ചു, വാണു
 9. ആണ്ടു1

  1. ഭൂ.കാ. ക്രി.
  2. പ്രാപിച്ചു, ചേർന്നു, പൂണ്ടു, വന്നു
  3. ഭരിച്ചു, വാണു
 10. ആണ്ടു2

  1. ഭൂ.കാ. ക്രി.
  2. മുങ്ങി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക