1. ആസ്1

  1. നാ.
  2. ചീട്ടിൽ ഒരിനം
 2. ആസ്2

  1. നാ.
  2. തിരികല്ല്
 3. അയ, അഴ, അശ

  1. നാ.
  2. വസ്ത്രം തൂക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തൂണുകളിലോ മറ്റോ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരട് മുതലായവ
 4. അസൗ

  1. സ.നാ.
  2. ഏ.വ. (പുലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും) ഇവൻ, ഇവൾ
 5. ആശ

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹം, അഭിലാഷം, കൊതി
  3. പ്രതീക്ഷ
  4. ദിക്ക്
  1. ക്രി.
  2. ആശപ്പെടുക = ആശിക്കുക
 6. അസി

  1. നാ.
  2. വാൾ
  3. കത്തി. (പ്ര.) അസിലത = വള്ളിപോലെ പുളയുന്ന വാള്, വാളിൻറെ അലക്
 7. അശ2

  1. നാ.
  2. മാത്ര. (തമിഴ് വൃത്തശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്) നേരശ (ലഘു), നിരയശ (ഗുരു) എന്നു രണ്ടുതരം
 8. അശ1

  1. നാ.
  2. അയ
 9. ആശി2

  1. നാ.
  2. ആശിസ്സ്
 10. ആശി1

  1. നാ.
  2. വിഷപ്പല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക