1. ആ6

  1. -
  2. സംബോധനപ്രത്യയം. "അൻ" എന്നവസാനിക്കുന്ന നാമത്തിൻറെ സംബോധനരൂപത്തിൽ. ഉദാ: രാമൻ-രാമാ.
 2. ആ7

  1. -
  2. നിയോജകത്തിൽ മധ്യമപുരുഷപ്രത്യയം. "ആലും" എന്നതിൻറെ അർത്ഥത്തിൽ ധാതുവിനോടു ചേർക്കുന്ന രൂപം. ഉദാ: കണാ = കണ്ടാലും.
 3. ആ8

  1. -
  2. ആണ് എന്നതിൻറെ സങ്കുചിതരൂപം. ഉദാ: എങ്ങനെയാ? = എങ്ങനെയാണ്?.
 4. ആ9

  1. -
  2. പശു. ആയൻ = പശുവിനെ വളർത്തുന്നവൻ.
 5. ആ1

  1. -
  2. അക്ഷരമാലയിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം, കണ്ഠ്യസ്വരം, അകാരത്തിൻറെ ദീർഘം.
 6. ആ5

  1. വ്യാക.
  2. ക്രിയയോടു ചേർക്കുന്ന ഒരു നിഷേധപ്രത്യയം. ഉദാ: വരാ, കൂടാ, ആകാ. നിഷേധവിശേഷണരൂപത്തോടും ചേരും. കരകാണാക്കടൽ
 7. ആ2

  1. -
  2. ഒരു ചുടെഴുത്ത്. "അ" എന്നതിൻറെ ദീർഘരൂപം, പ്രസിദ്ധമായ, അപ്രകാരമുള്ള എന്നൊക്കെ അർത്ഥം.
 8. ആ3

  1. -
  2. ഒരു നിപാതം. അത്, ഇത് എന്നീ സർവനാമങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ചേർത്ത് പ്രയോഗം. ഉദാ: അതാ (അത്-ആ).
 9. ആ4

  1. വ്യാ.
  2. അനുമതി, ദയ, ക്രാധം, ദു:ഖം, നിന്ദ, അനുസ്മരണം, സംശയം, നിഷേധം, അദ്ഭുതം മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നു
 10. ആ10

  1. ഉപ.
  2. സംസ്കൃതധാതുക്കളുടെ മുമ്പിൽ പ്രയോഗം. ഗത്യർഥകങ്ങളായ ധാതുക്കളോടു ചേർത്താൾ "അടുക്കലേക്ക്" എന്നർഥം വരും. ഉദാ: ഗമിക്കുക - ആഗമിക്കുക (അടുക്കലേക്കു പോകുക)
  3. വിശേഷണങ്ങളോടു ചേർത്താൽ "അല്പം" എന്നർഥം. ഉദാ: ആനീലം = അല്പം നീലമായ
  4. മര്യാദ (അതിര്), അഭിവിധി (ഒന്നുൾപ്പെടെയുള്ള അതിര്) ഇവയെകാണിക്കുന്ന അവ്യയം. കർമപ്രവചനീയം എന്നു സംസ്കൃതസംജ്ഞ. മുതൽ, വരഐന്ന് അർത്ഥം ഉദാ: ആസേതുഹിമാചലം = സേതുമുതൽ ഹിമാലയംവരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക