1. ഇയൽ

  1. നാ.
  2. ശക്തി
  3. സ്വഭാവം, സ്വഗുണം, സ്ഥിതി, (പ.മ.) നില
  4. ഭംഗി, സൗകുമാര്യം
  5. കാവ്യം, കവിത (തമിഴിൽ)
  6. മത്സരം, എതിർപ്പ്
  7. സദാചാരം, നടപ്പ്, മര്യാദ
 2. ഈയാൾ, ഇയാൾ, ഇയ്യാൾ

  1. സ.നാ.
  2. ഈമനുഷ്യൻ
 3. ഇയ്യോല, ഈയോല, ഈയത്തോല

  1. നാ.
  2. ഒരു കർണാഭരണം, കുരുത്തോലച്ചുരുളിൻറെ ആകൃതിയിൽ ഈയംകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്
 4. ഇയാൾ, ഇയ്യാൾ

  1. സ.നാ.
  2. ഈ ആൾ, താൻ, നിങ്ങൾ
 5. ഇരോലി, ഇയോലി

  1. നാ.
  2. തലയിലെ ഈരു ചീകിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം
  3. വെളുത്തപൂക്കൾ ഉള്ള ഒരു വലിയ വൃക്ഷം
 6. ഇയ്യൽ

  1. നാ.
  2. ഈയൽ
 7. ഈയൽ

  1. നാ.
  2. ചിറകുള്ള ചിതൽ
 8. ഈയാൽ

  1. നാ.
  2. ഈയൽ
 9. ഈയോല, ഈയനോല, ഇയ്യോല

  1. നാ.
  2. ഒരു കർണാഭരണം
 10. ഈയോലി, ഈരോലി

  1. നാ.
  2. ഈരുകൊല്ലിഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം
  3. ഈർകൊല്ലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക