1. ഇര3

  1. -
  2. "ഇരയ്ക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 2. ഇര1

  1. നാ.
  2. തീറ്റി, പക്ഷിമൃഗാതികൾ തീറ്റിയായിപിടിക്കുന്ന ജീവി
  3. മത്സ്യാദികളെ പിടിക്കാൻവേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ചൂണ്ടയിലും മറ്റും വയ്ക്കുന്ന പുഴു, മാംസക്കഷണം മുതലായവ, മണ്ണിര, നിലത്തിര
  4. വയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഒരിനം പുഴു, വിര
  5. മനുഷ്യരുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മറ്റും വയറ്റിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്ന കീടം, വിര
 3. ഇര2

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. മദ്യം
  4. ഭൂമി
  5. വാക്ക്
 4. ഈർ1, ഇരു

  1. വി.
  2. രണ്ട്, ഉദാ: ഈരഞ്ച്
 5. ഈരുകൊല്ലി, ഈർ-

  1. നാ.
  2. ഈരിനെ കൊല്ലുന്നത്, ഈരിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ചീപ്പ്
 6. ഇരിമ്പിച്ചി, ഇരു-, എലുമിച്ച, ഇലുമിച്ചം

  1. നാ.
  2. ചെറുനാരങ്ങ
 7. ഇരിമ്പുലക്ക, ഇരു-, ഇരിപ്പുലക്ക

  1. നാ.
  2. ഇരിമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഉലക്ക, മൂസലം (പ്ര.) മാറ്റമില്ലാത്തത്, വഴങ്ങാത്തത്. "അഭിപ്രായം ഇരിമ്പുലക്കയല്ല" (പഴ.)
 8. ഈര1

  1. വി.
  2. ചുവന്ന
  3. ഈർപ്പമുള്ള, നനഞ്ഞ
 9. ഈര2

  1. നാ.
  2. അടിച്ചിപ്പാര, കോഞ്ഞാട്ട
 10. ഈര3

  1. നാ.
  2. ചതുപ്പുനിലങ്ങളിൽ ധാരാളമായി വളരുന്ന ഒരുതരം പുല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക