1. ഒ2

  1. വ്യാ.
  2. സമ്മതം, അനുസരണം, അനുസ്മരണം, അവജ്ഞ, വിളികേൾപ്പ് മുതലായവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
 2. ഒ3

  1. -
  2. "ഒക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 3. ഒ1

  1. -
  2. അക്ഷരമാലയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം. ഹ്രസ്വ സ്വരം. കണ്ഠ്യോഷ്ഠ്യം. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായി ദ്രാവിഡത്തിൽ ഉള്ള രണ്ടു സ്വരങ്ങളിൽ ഒന്ന് (മറ്റേത് ഹ്രസ്വമായ എ) മുൻകാലത്ത് "ഓ" എന്ന ദീർഘത്തെ കുറിക്കാനും ഹ്രസ്വസ്വരലിപി "ഒ" തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
 4. ആപ്പറേഷൻ, ഓ-

  1. നാ.
  2. ശസ്ത്രകിയ
 5. ആപ്പീസർ, ഓ-

  1. നാ.
  2. ഓഫീസർ, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
 6. ആഫീസർ, ഓ-

  1. നാ.
  2. ആപ്പീസർ
 7. ഔ3

  1. വ്യാ.
  2. വിലക്ക്, വിളി മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നത്
 8. ആണറബിൾ, ഓ-

  1. വി.
  2. ബഹുമാനപ്പെട്ട
 9. ആണററി, ഓ-

  1. വി.
  2. വേതനം പറ്റാതെ മാന്യസേവനം ചെയ്യുന്ന
 10. ഓ7

  1. -
  2. സംബോധനാരൂപമുണ്ടാക്കാൻ ചിലനാമപദങ്ങളോടു ചേർക്കുന്ന ശബ്ദം. എടോ, അച്ചോ, അമ്മോ ഇത്യാദി.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക