1. ഔ2

  1. നാ.
  2. ഭൂമി
  3. ശബ്ദം
  4. ശേഷൻ, അനന്തൻ
  5. മഹേശ്വരൻ, ശിവൻ
  6. ശൂദ്രരുടെ പ്രണവം "ഔം" എന്നും
 2. ഔ3

  1. വ്യാ.
  2. വിലക്ക്, വിളി മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നത്
 3. ഔ1

  1. -
  2. അക്ഷരമാലയിലെ പഹിനഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം. സ്വരങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത്. അ, ഉ എന്നീ സ്വരങ്ങളുടെ സംയുക്തരൂപം.
 4. ആപ്പറേഷൻ, ഓ-

  1. നാ.
  2. ശസ്ത്രകിയ
 5. ആപ്പീസർ, ഓ-

  1. നാ.
  2. ഓഫീസർ, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
 6. ആഫീസർ, ഓ-

  1. നാ.
  2. ആപ്പീസർ
 7. ഓ12

  1. -
  2. അനുപ്രയോഗമായിവരുന്ന കൊള്ളു, കൊള്ളുക എന്നിവയുടെ സങ്കുചിതരൂപം. തന്നിൽ താണവരോടു പറയുമ്പോൾ. ഉദാ: നോക്കിക്കോ (നോക്കിക്കൊള്ളുക); എടുത്തോ (എടുത്തോളൂ, എടുത്തുകൊള്ളുക).
 8. ആണറബിൾ, ഓ-

  1. വി.
  2. ബഹുമാനപ്പെട്ട
 9. ആണററി, ഓ-

  1. വി.
  2. വേതനം പറ്റാതെ മാന്യസേവനം ചെയ്യുന്ന
 10. ഓ5

  1. വ്യാ.
  2. സമ്മതം വിരോധം ഔദാസീന്യം ആശ്ചര്യം അനുകമ്പ സ്മൃതി വേദന അംഗീകാരം മുതലായവയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാ: (സമ്മതം) ഓ, വന്നേക്കാം; (വിരോധം)ഓ, നിനക്കുവേറെ തൊഴിലില്ലേ?; (ഔദാസീന്യം) ഓ, വല്ലപാടും തുലഞ്ഞുപോകട്ടെ; (ആശ്ചര്യം) ഓ, എന്തൊരുവിശേഷം; (അനുകമ്പ) ഓ, കഷ്ടമേ, കഷ്ടം; (സ്മൃതി) ഓ, അവിടെപോകാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ; (വല്ലായ്മ) ഓ, ഞാനതു മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ; (വേദന) ഓ, സഹിക്കവയ്യേ; (അനുമതി) ഓ, എടുത്തുകൊള്ളു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക