1. കാ

  1. -
  2. ക് എന്ന വ്യഞ്ജനത്തിൽ ആ എന്ന ദീർഘസ്വരം ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന അക്ഷരം.
 2. കാ7

  1. -
  2. (സമസ്തപദാദിയിൽ) കുത്സിത (ഹീന)മായ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കു എന്നതിനുവരുന്ന രൂപഭേദം. ഉദാ: കാപഥം (കുത്സിതമായ മാർഗം) കാ പുരുഷൻ (ഹീനപുരുഷൻ), കാ മധുരം (അൽപമായ മധുരം), കോഷ്ണം (കാ ഉഷ്ണം) അൽപം ഉഷ്ണം.
 3. കാ3

  1. -
  2. "കായ്ക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 4. കാ8

  1. നാ.
  2. ദുർഗ
  3. ഭൂമി
  4. സരസ്വതി
 5. കാ6

  1. സ.നാ.
  2. ഏവൾ (കിം ശബ്ദത്തിൻറെ സ്ത്രീലിംഗരൂപം പ്ര. ഏവ) ഉദാ: കാതിലോല? നല്ലതാളി (കാ അതിലോല? നല്ലത് ആളി)
  3. ഏതൊന്ന് (മലയാളത്തിൽ നപുംസകലിംഗരൂപമുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദങ്ങളുടെ വിശേഷണമായിവരുമ്പോൾ)
 6. കാ5

  1. നാ.
  2. കാവ്. ഉദാ: പൂങ്കാ
 7. കാ2

  1. -
  2. "കായുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 8. കാ4

  1. നാ.
  2. കായ്, ഫലം. "സമ്പത്തുകാലത്തു തൈപത്തുവച്ചാൽ ആപത്തുകാലത്തു കാപത്തു തിന്നാം" (പഴ.)
 9. കാ1

  1. -
  2. "കാക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 10. കൊ കൊ

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം കളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക