1. ക1

  1. -
  2. അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. കവർഗഖരം, കണ്ഠ്യം. മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളിലും സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയുള്ള ആര്യഭാഷകളിലും "ക" തന്നെ ആദ്യത്തെ വ്യഞ്ജനം.
 2. ക2

  1. -
  2. ഒരു നടുവിനയെച്ചപ്രത്യയം. ഉദാ: പറ - പറക, വാഴ് - വാഴ്ക.
 3. കൊ കൊ

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം കളി
 4. കൂർക്കം, -ക്ക, -ക്ക്

  1. നാ.
  2. ചിലർ ഉറക്കത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പരുപരുത്ത ശ്വാസോച്ഛ്വാസശബ്ദം, പാറുവലി
 5. കാ1

  1. -
  2. "കാക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 6. ഗ2

  1. നാ.
  2. വൃത്തശാസ്ത്രത്തിൽ ദീർഘാക്ഷരത്തെ (ഗുരുവിനെ) സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത്
 7. ഗ3

  1. നാ. സംഗീ.
  2. സപ്തസ്വരത്തിൽ മൂന്നാമത്തേത്, ഗാന്ധാരം
 8. കഴികെ, -കേ, -ക

  1. അവ്യ.
  2. കഴിയുമ്പോൾ, പോകെ, ഒഴികെ, കഴിച്ച്, പിന്നെ, പിന്നീട്, കൂടാതെ. ഉദാ: ചെലവുകഴികെ മിച്ചം
 9. കുദ്രത്ത്, ഖു-

  1. നാ.
  2. ശക്തി, കഴിവ്
 10. ഉമ്മാട്ട്, കു-

  1. നാ.
  2. മറുവശം, ഓലപ്രമാണത്തിൻറെ മറുവശം. ഉദാ: ഓലപ്രമാണത്തിൻറെ ഉമ്മാട്ടിൽ ഒപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക