1. ധുർ

  1. നാ.
  2. നുകം
  3. തീപ്പൊരി
  4. കൈവിരൽ
  5. ആണി
  6. ഭാരം, ചുമട്
  7. വണ്ടിയുടെ കുടുമ
  8. കഴ
  9. മേൽത്തട്ട്, കൊടുമുടി
  10. മുൻവശം
  11. ബഹുമാന്യ പദവി
  12. പ്രതിഫലനം
  13. സ്മരണം
 2. ധൂർ

  1. നാ.
  2. ഭാരം
 3. ദുറ

  1. നാ.
  2. തലപ്പാവിൽ അലങ്കാരമായി അണിയുന്ന തൂവൽ
 4. ദുർ

  1. ഉപ.
  2. പ്രയാസമുള്ള
  3. ചീത്തയായ, ഹീനമായ, നിന്ദ്യമായ
 5. തുറ

  1. നാ.
  2. കുളം
  3. ഗുഹ
  4. നിലവറ
  5. കപ്പലുകൾക്കും മറ്റും കരയ്ക്കടുത്തുവന്നു ചരക്കുകൾ കയറ്റുവാനും ഇറക്കുവാനും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥാനം, തുറമുഖം
  6. ബോട്ടുകൾക്കും വള്ളങ്ങൾക്കും കടലിൽപോയി മീൻപിടിക്കാനും കരയ്ക്കുവന്നു മീനിറക്കുവാനും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥാനം
  7. കടൽത്തീരത്തു മുക്കുവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം
  8. വകുപ്പ്
 6. താറ്1

  1. നാ.
  2. ഉടുപുടവയുടെ ഒരറ്റം പിന്നിലേക്കു വലിച്ചുകുത്തിയത്
  3. കൗപീനം. (പ്ര.) താറുകെട്ടുക = തറ്റുടുക്കുക. താറുതാങ്ങുക = കാര്യസാധ്യത്തിനായി അഭിമാനം വിറ്റ് അന്യനെ ആശ്രയിക്കുക. താറുപാച്ചുക = തറ്റുടുക്കുക. ഊരാൾ ഇല്ലാത്ത മുക്കാൽ വട്ടത്ത് താറുംവിട്ട് നിരങ്ങാം. (പഴ.)
 7. താറ്2

  1. നാ.
  2. ക്രമം
  3. ആഭരണത്തിൻറെ മധ്യഭാഗത്ത് ചിത്രപ്പണിചെയ്തുചേർക്കുന്ന ഭാഗം
  4. ഉണ്ടനൂൽ ചുറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം
  5. നൂലുണ്ട. (പ്ര.) താറിടുക = ചകിരിനാരു തിരിയാക്കുക. താറുരുട്ടുക = നൂൽപിരിക്കുക
 8. താറ്3

  1. നാ.
  2. താർപുരട്ടുക
  3. ചീത്തയാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക
 9. തർ

  1. നാ.
  2. അവസരം, തക്കം, സൗകര്യം. ഉദാ: അത്തവ്വിൽ = ആസമയത്ത്
  3. നികുതിപ്പണവും മറ്റും അടക്കാനുള്ള തവണ
  4. ഉത്തരം
  5. തർക്കം. (പ്ര.) തവ്വടക്കുക = പറഞ്ഞുമടക്കുക
 10. തറ1

  1. നാ.
  2. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം (കരപ്രദേശം)
  3. കര, ഗ്രാമം, ദേശം
  4. പറമ്പ്, പുരയിടം
  5. കൊട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം
  6. അടിത്തറ
  7. കൂരയ്ക്കുതാഴെ ചുവരുകൾകൊണ്ടു വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള നിലം
  8. മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ കെട്ടുന്ന തിട്ട
  9. നിരപ്പിൽനിന്ന് ഉയർന്നുനിൽക്കത്തക്കവണ്ണം മണ്ണുകോരിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തിണ്ട്
  10. കായലും മറ്റും നികത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം
  11. പുലയരുടെ കുടിൽ. തറതോണ്ടുക = കുടുംബം നശിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക