1. പാങ്ക്

  1. നാ.
  2. സ്ഥിതി
  3. അവസരം
  4. മണ്ഡപം
  1. വി.
  2. പ്രയോജനരഹിതമായ
 2. പങ്ക്

  1. നാ.
  2. ഓഹരി, വീതം (പകുത്തത്)
 3. പങ്ക

  1. നാ.
  2. വിശറി. (പ്ര.) തൂക്കുവിശറി = മച്ചിൽനിന്നു തൂക്കിയിട്ട് പുറകിൽനിന്നു ചരടുവലിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വിശറി
 4. പെണ്ണുക

  1. ക്രി.
  2. ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിക്കുക
 5. പണ്ണുക

  1. ക്രി.
  2. അലങ്കരിക്കുക
  3. സംഭോഗം ചെയ്യുക
  4. ഉണ്ടാക്കുക
  5. ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിക്കുക
 6. പിനാകി

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
 7. പിണ്ണാക്ക്

  1. നാ.
  2. എള്ള് നാളികേരം മുതലായവ ആട്ടിയെടുത്തശേഷമുള്ള പിശട്. (പ്ര.) പിണ്ണാക്കുമാടൻ = വകയ്ക്കുകൊള്ളാത്തവൻ
 8. പുണ്ണാക്ക്

  1. നാ.
  2. പിണ്ണാക്ക്
 9. പങ്കി

  1. വി.
  2. ചെളിനിറഞ്ഞ
  3. കലങ്ങിയ (ജലമെന്നപോലെ)
  4. അഴുക്കുപിടിച്ച
 10. പേണുക

  1. ക്രി.
  2. സൂക്ഷിക്കുക, പോറ്റുക
  3. ചായ്വുകാണിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക