1. പാണ്ട്

  1. നാ.
  2. ദേഹത്തുണ്ടാകുന്ന വെളുത്ത പുള്ളിയടയാളങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു രോഗം
 2. പണ്ഡ2

  1. നാ.
  2. ജ്ഞാനം
  3. പൂജാരി
 3. പണ്ട്1

  1. അവ്യ.
  2. പഴയകാലത്ത്, വളരെ മുമ്പ്
 4. പണ്ട്2

  1. നാ.
  2. പതിവ്, പഴമ
 5. പണ്ഡ1

  1. വി.
  2. വ്യർഥമായ, നിഷ്ഫലമായ
 6. പണ്ട

  1. നാ.
  2. അറിവ്, ജ്ഞാനം
 7. പാണ്ഡു

  1. വി.
  2. വെളുത്ത, വിളർച്ചയുള്ള, പാണ്ടുപിടിച്ച
  1. പുരാണ.
  2. പാണ്ഡവരുടെ പിതാവ്, കുന്തിയുടെ ഭർത്താവ്
  1. നാ.
  2. മങ്ങിയ വെളുപ്പ്
 8. പിണ്ടി1

  1. നാ.
  2. വാഴയുടെ തടിപോലെയുള്ള ഭാഗം
  3. ചണ്ടി (ചാറെടുത്ത വസ്തു)
 9. പിണ്ടി2

  1. നാ.
  2. മാവ്
  3. അശോകം
  4. ആനപ്പിണ്ടം
  5. മുള
  6. ബലമില്ലാത്ത വസ്തു
  7. (ജ്യോ.) പുണർതം നക്ഷത്രം
 10. പിണ്ഡ

  1. നാ.
  2. കറിക്കായം
  3. പേരീത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക