1. പിണ്ടി2

  1. നാ.
  2. മാവ്
  3. അശോകം
  4. ആനപ്പിണ്ടം
  5. മുള
  6. ബലമില്ലാത്ത വസ്തു
  7. (ജ്യോ.) പുണർതം നക്ഷത്രം
 2. പിണ്ടി1

  1. നാ.
  2. വാഴയുടെ തടിപോലെയുള്ള ഭാഗം
  3. ചണ്ടി (ചാറെടുത്ത വസ്തു)
 3. പിണ്ഡി1

  1. നാ.
  2. പിണ്ഡംവയ്ക്കുന്നവൻ
  3. ഭിക്ഷുകൻ
 4. പിണ്ഡി2

  1. നാ.
  2. അശോകം
  3. ചുരയ്ക്ക
  4. വീട്
  5. ഇരിപ്പിടം
  6. ഉരുണ്ടവസ്തു
  7. കാൽവണ്ണ
  8. ചോറുരുള
 5. പാണ്ട്

  1. നാ.
  2. ദേഹത്തുണ്ടാകുന്ന വെളുത്ത പുള്ളിയടയാളങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു രോഗം
 6. പണ്ഡ2

  1. നാ.
  2. ജ്ഞാനം
  3. പൂജാരി
 7. പണ്ട

  1. നാ.
  2. അറിവ്, ജ്ഞാനം
 8. പണ്ട്1

  1. അവ്യ.
  2. പഴയകാലത്ത്, വളരെ മുമ്പ്
 9. പണ്ട്2

  1. നാ.
  2. പതിവ്, പഴമ
 10. പണ്ഡ1

  1. വി.
  2. വ്യർഥമായ, നിഷ്ഫലമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക