1. പോൾ2

  1. നാ.
  2. വോട്ടെടുപ്പ്
 2. പോൾ1

  1. അവ്യ.
  2. സമയത്ത്. ഉദാഃ ചെയ്യുമ്പോൾ = ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
 3. പൊൾ, പൊള്ള്

  1. നാ.
  2. അസത്യം
 4. പോള

  1. നാ.
  2. പൊളിച്ചെടുക്കാവുന്ന ആവരണം. ഉദാഃ വാഴപ്പോള
  3. മൂടിയിരിക്കുന്ന തൊലി. ഉദാഃ കൺപോള
  4. ഒരുതരം ജല സസ്യം
 5. പാള്

  1. -
  2. "പാളുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 6. പാള

  1. നാ.
  2. കമുകിൻറെയും മറ്റും പൂങ്കുലയെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് (പോള). (പ്ര.) കുത്തുപാള, തൊപ്പിപ്പാള, വീച്ചുപാള
  1. വി.
  2. വീതിയുള്ള. ഉദാഃ പാളക്കര
 7. പള്ളി2

  1. നാ.
  2. ഗ്രാമം
  3. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുഹമ്മദിയരുടെയും ദേവാലയം
  4. ബുദ്ധവിഹാരം
  5. എഴുത്തുകളരി (പള്ളിക്കൂടം)
  6. ജന്തുക്കളുടെ ശയനസ്ഥാനം
  7. കുടിൽ, കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ കോളനി
 8. പള്ള്

  1. നാ.
  2. ചീത്തവാക്ക്
  3. അഹങ്കാരം. (പ്ര.) പള്ളുപറയുക = ചീത്തപറയുക
 9. പാളി1

  1. നാ.
  2. കുടം
  3. അടയാളം
  4. ചുറ്റളവ്
  5. അതിര്
  6. കൂട്ടം
  7. വാക്ക്
  8. തൊട്ടി
  9. പേൻ
  10. വരി
  11. വസ്ത്രം മുതലായവയുടെ അംശം
  12. ചീന്ത്
  13. പഞ്ഞിനിറച്ച തലയിണ
  14. മൂർച്ച, വാളിൻറെയും മറ്റും മുന
  15. മേൽക്കാത്
  16. പാലം, ചിറ
 10. പാളി2

  1. ക്രി.
  2. "പാളുക" എന്നതിൻറെ ഭൂതരൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക