കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉത1

   • നാ. കുതിപ്പ്
   • നാ. തോക്കിന്‍റെ ഇടിപ്പ്
   • നാ. താങ്ങ്, ഊന്ന്
   • നാ. തൊഴി
 2. ഉത2

  സം.

   • അവ്യ. വികല്‍പം, അതോ ഇതോ എന്നു സംശയം, വിതര്‍ക്കം, സമുച്ചയം, ചോദ്യം ഇവയെ കുറിക്കുന്നു
 3. ഉത3

  സം. < വേ

   • വി. വിയനം ചെയ്യപ്പെട്ട, നെയ്യപ്പെട്ട, തയ്ക്കപ്പെട്ട
 4. ഉത്1

   • പ.മ. സംവൃതോകാരാന്തം സ.നാ. അനതിദൂരസന്നിഹിതവാചി, അധികം അടുത്തോ ദൂരയോ അല്ലാത്ത വസ്തുവിനെ കുറിക്കുന്നത്
 5. ഉത്2

  സം. < ഉദ്

   • ഉപ. നാമത്തോടും ക്രിയയോടും ചേര്‍ക്കുന്ന ഒരു നിപാതം. മേല്‍പ്പോട്ട്, ഉയര്‍ന്ന്, വികസിച്ച് മുതലായ അര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ പ്രയോഗം. ദന്ത്യശ്വാസികളോടുചേരുമ്പോള്‍ "ഉത്" എന്നും, മൂര്‍ധന്യശ്വാസികളോടു ചേരുമ്പോള്‍ "ഉട്" എന്നും താലവ്യശ്വാസികളുമായുള്ള സന്ധിയില്‍ "ഉച്" എന്നും രൂപാന്തരം. നാദികളുമായുള്ള സന്ധിയില്‍ യഥാക്രമം "ഉദ്", "ഉഡ്", "ഉജ്", എന്നു രൂപങ്ങള്‍
 6. ഉത്ത

  സം. -ഉന്ദ്

   • വി. നനഞ്ഞ
 7. ഉദ്-

   •   നാമത്തോടും ക്രിയയോടും ചേര്‍ക്കുന്ന ഒരു പുര:പ്രത്യയം. മേല്‍പ്പോട്ട്, ഉയര്‍ന്ന്, വികസിച്ച് മുതലായി പല അര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ പ്രയോഗം. ശ്വാസികളായ അക്ഷരങ്ങളോടു ചേരുമ്പോള്‍ ഉത്- എന്നു (അവ മൂര്‍ധന്യങ്ങളായാല്‍ ഉട്- എന്നും, താലവ്യ സന്ധിയില്‍ ഉച്- എന്നും) രൂപാന്തരം, നാദികളായ വര്‍ണങ്ങളോടുചേരുമ്പോള്‍ (രൂപാന്തരമില്ലാതെ) ഉദ്- എന്നുതന്നെ. നാദികളായ മൂര്‍ധന്യങ്ങളോടും, താലവ്യങ്ങളോടും ചേരുമ്പോള്‍ യഥാക്രമം ഉഡ്-, ഉജ്- എന്നു രൂപങ്ങള്‍.
 8. ഊത1

   • നാ. സപ്തവര്‍ണങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ചുവപ്പുകലര്‍ന്ന നീല നിറം
X