1. ഖഗ

  സം. ഖ-ഗ

   • നാ. ഒരു വൃത്തം
   • വി. ആകാശത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന
 2. കാക

  സം. കാക

   • നാ. കാട്ടത്തി
   • നാ. മണിത്തക്കാളി
   • നാ. ചെമന്ന കുന്നി
   • നാ. ഒരു പച്ചില മരുന്ന്
   • നാ. വലിയ കാക്കത്തൊണ്ടി
   • നാ. കാകോളി
X