1. ഝട

  1. നാ.
  2. കിഴുകാനെല്ലി
  3. ശോഭ
 2. ജട്ടി1, ജെട്ടി

  1. നാ.
  2. ബോട്ടടുക്കുന്നതിനുള്ള കടവ്
 3. ജാട, ജാഡ

  1. നാ.
  2. വഞ്ചനയോടുകൂടിയ പെരുമാറ്റം, തട്ടിപ്പ്
  3. വടിവ്, ഛായ, സാമ്യം. (പ്ര.) ജാടകാട്ടുക, -പറയുക
 4. ജഡ

  1. വി.
  2. ഭൗതികമായ
  3. ചേതനയറ്റ, മരവിച്ച
 5. ജട

  1. നാ.
  2. തൃച്ചട
  3. ശാഖ, മരക്കൊമ്പ്
  4. കെട്ടുപിണഞ്ഞ തലമുടി
  5. കെട്ടുപിണഞ്ഞ നാരുപോലുള്ള വേര്
  6. വേദത്തിലെ പദങ്ങൾചേർത്തു ചൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രത്യേകരീതി
  7. നാകം. (പ്ര.) ജടകെട്ടുക = വേർപിരിക്കുവാൻ പറ്റാത്തവിധം മുടി ഒന്നുചേർന്ന് കട്ടപിടിക്കുക. ജടചൊല്ലുക = ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ വേദം ചൊല്ലുക. ജടപരീക്ഷ = ജടചൊല്ലുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷ
 6. ജോടി

  1. നാ.
  2. പാദുകം
  3. രണ്ടുചേർന്നത്
 7. ജോഡി

  1. നാ.
  2. ജോടി
 8. ജോഡ്

  1. നാ.
  2. ഇരട്ട
  3. ചെരിപ്പ്
 9. ഝടി

  1. നാ.
  2. ചെടി, കുറ്റിച്ചെടി
 10. ജടി

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. ജനക്കൂട്ടം
  4. ഇത്തിയാൽ
  5. മാഞ്ചി
  6. പേരാൽ
  7. താപസൻ
  8. സ്കന്ദസേനയിലെ ഒരു യോദ്ധാവ്
  9. അറുപതുവയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആന
  10. ഒരു സർപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക