1. ധോരണം

  1. നാ.
  2. വാഹനം, തേര് ആന കുതിര മുതലായവ
  3. നന്നായി ഗമിക്കുന്നത്
 2. തോരണം

  1. നാ.
  2. കഴുത്ത്
  3. തൂൺ
  4. പ്രവേശനകവാടത്തിൻറെ ഇരുവശത്തായി നാട്ടിയിട്ടുള്ള സ്തംഭങ്ങൾ
 3. താരണം1

  1. നാ.
  2. വിനയം
  3. തോണി, ചങ്ങാടം
  4. മറുകര കടത്തൽ
  5. മോചിപ്പിക്കൽ, രക്ഷപെടുത്തൽ
  6. അറുപതു വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു ഗുരുവർഷ ചക്രത്തിൽ പതിനെട്ടാമതു വർഷം
 4. ധരണം

  1. നാ.
  2. ലോകം
  3. ധരിക്കൽ
  4. നെൽക്കതിർ
  5. ആർജിക്കൽ, ആനയിക്കൽ
  6. താങ്ങ്, ആലംബം
  7. തീരം, ചിറ
  8. സ്ത്രീയുടെ സ്തനം
  9. തൂക്കത്തിൻറെ ഒരു അളവ്
 5. താരണം2

  1. നാ.
  2. ചാരണം
 6. ധാരണം

  1. നാ.
  2. ധ്യാനം
  3. ധരിക്കൽ
  4. കടപ്പാട്
  5. കൈവശം
  6. ഗ്രഹണം
  7. ഉറപ്പ്
  8. എടുക്കൽ
  9. ധാരകോരൽ
  10. ഓർമയിൽ നിറുത്തൽ
  11. സൂക്ഷിപ്പ്
 7. തരണം1

  1. -
  2. വിധായകരൂപം.
 8. തൃണം

  1. നാ.
  2. പുല്ല്
  3. നാന്മുകപ്പുല്ല്
 9. ത്രാണം

  1. നാ.
  2. രക്ഷ
  3. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്
 10. ദരണം

  1. -
  2. പിളർക്കൽ, കീറൽ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക