1. പാളി1

  1. നാ.
  2. കുടം
  3. അടയാളം
  4. ചുറ്റളവ്
  5. അതിര്
  6. കൂട്ടം
  7. വാക്ക്
  8. തൊട്ടി
  9. പേൻ
  10. വരി
  11. വസ്ത്രം മുതലായവയുടെ അംശം
  12. ചീന്ത്
  13. പഞ്ഞിനിറച്ച തലയിണ
  14. മൂർച്ച, വാളിൻറെയും മറ്റും മുന
  15. മേൽക്കാത്
  16. പാലം, ചിറ
 2. പാളി2

  1. ക്രി.
  2. "പാളുക" എന്നതിൻറെ ഭൂതരൂപം
 3. പാള്

  1. -
  2. "പാളുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 4. പാള

  1. നാ.
  2. കമുകിൻറെയും മറ്റും പൂങ്കുലയെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് (പോള). (പ്ര.) കുത്തുപാള, തൊപ്പിപ്പാള, വീച്ചുപാള
  1. വി.
  2. വീതിയുള്ള. ഉദാഃ പാളക്കര
 5. പൊൾ, പൊള്ള്

  1. നാ.
  2. അസത്യം
 6. പള്ളി1

  1. വി.
  2. പ്രശസ്തമായ
  1. ആ.ഭാ.
  2. രാജാവിനെയോ ദേവനെയോ ബ്രാഹ്മണനെയോ സംബന്ധിച്ച (പദാദിയിൽ പ്രയോഗം) ഉദാഃ പള്ളിക്കുട, പള്ളിക്കെട്ട്
 7. പള്ളി2

  1. നാ.
  2. ഗ്രാമം
  3. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുഹമ്മദിയരുടെയും ദേവാലയം
  4. ബുദ്ധവിഹാരം
  5. എഴുത്തുകളരി (പള്ളിക്കൂടം)
  6. ജന്തുക്കളുടെ ശയനസ്ഥാനം
  7. കുടിൽ, കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ കോളനി
 8. പള്ള്

  1. നാ.
  2. ചീത്തവാക്ക്
  3. അഹങ്കാരം. (പ്ര.) പള്ളുപറയുക = ചീത്തപറയുക
 9. പിളു

  1. -
  2. "പിളുക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 10. പിള്ള

  1. നാ.
  2. കണക്കെഴുത്തുകാരൻ
  3. കൊച്ചുകുട്ടി
  4. നായന്മാരുടെ ഒരു സ്ഥാനപ്പേർ
  5. അമ്മിക്കുട്ടി, കുഴവി
  6. (ജ്യോ.) ത്രരാശികത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ രാശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക