കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉളി1

   •   "ഉളിയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 2. ഉളി2

  <ഉള്‍

   • നാ. മൂര്‍ച്ചയുള്ള വായ്ത്തലയോടുകൂടിയ ഒരു ഉപകരണം, മരപ്പണിക്കും മറ്റുമുള്ള ഒരു ആയുധം. (പ്ര.) ചാട്ടുളി, ഉളിയമ്പ്, ഉളിചാണ്ടുക, ഉളിചാട്ടുക = ഉളി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എറിയുക
 3. ഊളി1

   • നാ. ശബ്ദം, കൂക്കുവിളി
 4. ഊളി2

   • നാ. വെള്ളത്തിനടിയില്‍ക്കൂടിയുള്ള നീന്തല്‍, മുക്കിളി, നീന്താനായിട്ടുള്ള ചാട്ടം. (പ്ര.) ഊളി ഇടുക, ഊളികുത്തുക
 5. ഊളി3

   • നാ. എരുമക്കിടാവ്
 6. ഊളി4

   • നാ. "വെള്ളത്തില്‍ ഊളിയിടുന്നവന്‍". കൊക്കിനോടു സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു പക്ഷി, തോച്ചക്കാലന്‍, ചങ്കന്‍, കണ്ണന്‍, പൊടിയുളി എന്നു പലതരം
X