കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉള്‍1

  ധാതുരൂപം

   • ഖി. ധാ. ഉണ്ട്, ഉള്ള, ഉള്ളു മുതലായ രൂപങ്ങള്‍ കാണുക
 2. ഉള്‍2

   • നാ. ഉള്ള്, അകം. ഉദാ: വീട്ടിനുള്ളില്‍, പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍, ഉള്ളിലും പുറമേയും
   • നാ. ഹൃദയം, മനസ്സ്. ഉള്ളം
 3. ഉള്‍3

  പ.മ.

   • വ്യാക. ആധാരികാവിഭക്തിപ്രത്യയം. ഇന്നത്തെ "ഇല്‍" എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍
 4. ഉള1

   •   "ഉളയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 5. ഉള2

   • വി. ഉള്ള
 6. ഉള3

  പ.മ. ഉള്‍-അ

   • ക്രി. ബ.വ. ഉണ്ട് "ഉള്‍" എന്ന ധാതുവിന്‍റെ നപുംസകബഹുവചനരൂപം, വര്‍ത്തമാനകാലം. ആധുനികഘട്ടത്തോടുകൂടി ഈ രൂപം ലുപ്തപ്രചാരമായി
 7. ഉള4

  ത. ഉളൈ

   • നാ. രോമം
   • നാ. ചെളി
   • നാ. കുഞ്ചിരോമം
   • നാ. ഒരു കാട്ടു മരം, മലമുകളിലെ പുല്‍മേടുകളില്‍ വളരുന്നത്. (ഗിരിവര്‍ഗഭാഷ)
 8. ഊള1

  ത. ഊഴല്

   • നാ. അഴുക്ക്, ചളി
X