1. ഘടം

  സം. ഘട

   • നാ. ശരീരം
   • നാ. തല
   • നാ. മണ്‍കുടം, കുടം
   • സംഗീ. ഘടവാദ്യം
   • നാ. കുംഭരാശി
   • നാ. കുംഭമാസം
   • നാ. (ജ്യോ.) ഘടനക്ഷത്രം
   • നാ. ആനയുടെ തലയിലുള്ള മുഴ
   • നാ. ആനകളുടെ കൂട്ടം
   • നാ. ഒരുദ്രാവകയളവ്
   • നാ. കുംഭകപ്രണായാമം
   • നാ. ഒരിനം മരം ഞമ
   • ശില്‍പ. ഘടപ്രസാദം
   • ശില്‍പ. സ്തംഭത്തിന്‍റെ ഒരുഭാഗം
   • ശില്‍പ. കതകിലുള്ള ഒരുകൊത്തുപണി (കുടത്തിന്‍റെ ആകൃതി)
 2. കടം1

   • നാ. വായ്പ
   • നാ. വായ്പവാങ്ങിയ മുതല്‍. കടക്കാരന്‍ = കടം വാങ്ങിയവന്‍. കടങ്കൊള്ളുക = കടം വാങ്ങുക
 3. കടം2

   • നാ. ശവം
   • നാ. ശവമഞ്ചം
   • നാ. പായ്
 4. കഠം

  സം. കഠ

   • നാ. കൃഷ്ണയജുര്‍ചേദത്തിന്‍റെ ഒരു ശാഖ
   • നാ. കഠോപനിഷത്ത്
 5. കറ്റം

   • നാ. കൂട്ടം
   • നാ. കറുപ്പ്, കളങ്കം
 6. കാടം

  സം. കാട

   • നാ. കിണറ്
 7. കാഠം1

   • നാ. പാറ, കല്ല്
 8. കാഠം2

   • നാ. ഒരു വലിയസംഗ്ഖ്യ (പത്മം കഴിഞ്ഞുള്ളത്)
X