1. ബത്ത

   • നാ. അലവന്‍സ്, പടി, ക്ഷാമബത്ത, ദിവസബത്ത
 2. ബത

   • വ്യാ. കഷ്ടം, ഹാ (സന്തോഷം, ഖേദം വിസ്മയം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കാനും വാക്യാലങ്കാരമായും പ്രയോഗം)
 3. ബാത്ത്

   • നാ. ഒരുതരം കോഴി, പാത്ത
 4. ബാധ

   • നാ. രോഗം
   • നാ. ഉപദ്രവം
   • നാ. ആപത്ത്
   • നാ. തടവ്
   • നാ. വിരോധം
   • നാ. കേട്
   • നാ. ദുര്‍ദേവത
   • നാ. ദുഃഖം
   • നാ. റദ്ദാക്കല്‍
 5. ഭത്ത

  ഹി.

   • നാ. ബത്ത (ശമ്പളത്തിനുപുറമേ കിട്ടുന്ന പടിയും മറ്റും)
X