1. അത്യ­

  1. വി.
  2. ഒരു ദിവസത്തിലധികം കാലമായ
 2. അദയ

  1. വി.
  2. ദയയില്ലാത്ത, നിർദയ
 3. അദായ

  1. വി.
  2. ഭാഗം കിട്ടാൻ അവകാശമില്ലാത്ത
 4. ആധ്യ, ആധ്യാനം

  1. നാ.
  2. അനുതാപസ്മരണം
  3. ധ്യാനിക്കൽ, വിചാരം
 5. ആദ്യ1

  1. വി.
  2. ആദിയിൽ ഭവിച്ച
 6. ആദ്യ2

  1. നാ.
  2. ദുർഗ
  3. ഭൂമി
 7. ആദ്യ3

  1. വി.
  2. അദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന, ഭക്ഷിക്കത്തക്ക
 8. ആധായ

  1. അവ്യ.
  2. ആധാരം ചെയ്തിട്ട്, -വച്ചിട്ട്
 9. അതിർത്തി, അത്യ-

  1. നാ.
  2. അതിര്; അതിർത്തിക്കല്ല് = എലുകക്കല്ല്, സർവേക്കല്ല്
 10. അദ്യ1

  1. വി.
  2. തിന്നാൻ കൊള്ളാവുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക