1. അറു1

  1. വി.
  2. ആറ് (സമാസത്തിൽ) ഉദാ: അറുപത്, അറുനൂറ്, അറുമുഖൻ, അറുവർ
 2. അറു2

  1. വി.
  2. അറ്റ, മുറിഞ്ഞ
  3. അങ്ങേയറ്റത്തെ, വെറും (ദുരർഥത്തിൽ) ഉദാ: അറുവഷൾ = വളരെ മോശം
 3. ആറ്4

  1. -
  2. നാമമായും വിശേഷണമായും പ്രയോഗം, അഞ്ചിനു തൊട്ടു മേലത്തെ പൂർണസംഖ്യ, സമാസത്തിൽ "അറു" എന്നും രൂപം.
 4. അറ2

  1. വിന.
  2. അറത്തക്കവണ്ണം. "കുലമറ ചിലയെടുത്തു" (രാ.ച.)
 5. ആറ്3

  1. -
  2. ശീലത്തെ കാണിക്കുവാൻ ക്രിയയോടു ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയം. ഉദാ: പറയാറ്.
 6. അറ1

  1. നാ.
  2. കെട്ടിടത്തിൽ ചുമരുകൊണ്ടു വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം, മുറി
  3. നെല്ലും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന മുറി, തിരിച്ചുകെട്ട്
  4. ഭണ്ഡാരം, വലിയ പത്തായം
  5. അലമാരി പെട്ടി മുതലായവയുടെ അകത്തു പലകകൊണ്ടു വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം, പിള്ളമുറി, മേശയുടെയും മറ്റും വലിപ്പിനകത്തുള്ള ചെറിയ കള്ളി
  6. തേനീച്ചക്കൂട്ടിലെ ചെറിയ ഉള്ളറ
  7. ദേവതയെ പ്രതിഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മുറി, ചെറിയ അമ്പലം
 7. ആർ1

  1. -
  2. "ആരുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 8. ആർ2

  1. നാ.
  2. ആറ്1
 9. ആർ3

  1. വ്യാക.
  2. ചോദ്യസർവനാമം, ഏത്, ആൾ
  3. ഏതുതരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ എന്നു സാമാന്യാർഥത്തിലും പ്രയോഗം
 10. ആർ4

  1. വി.
  2. പ്രീയപ്പെട്ട, വിലയേറിയ, അപൂർവമായ, ശ്രഷ്ഠമായ, വർധിച്ച. ഉദാ: ആരോമൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക