1. അവാത

  1. വി.
  2. കാറ്റില്ലാത്ത
  3. കാറ്റല്ലാത്ത
 2. അവിധാ, അവിത, -താ

  1. വ്യാ.
  2. ആശ്രയിച്ചു പറയുന്നതിനുപ്രയോഗിക്കുന്ന പദം
 3. ആവത്

  1. നാ.
  2. കഴിവുള്ളത്, സാധ്യമായത്
  3. പിന്നിൽ വരുന്ന വിവരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം, എന്തെന്നാൽ, ഏതെന്നാൽ. ഉദാ: ചെയ്തകാര്യമാവത്
 4. ആവത്ത്

  1. നാ.
  2. സാമീപ്യം
 5. അവത്ത

  1. വി.
  2. മുറിച്ചുകളഞ്ഞ
 6. അവതാ

  1. നാ.
  2. ആശ്രയിച്ചുപറയൽ
 7. അവേത

  1. വി.
  2. അറിഞ്ഞ
  3. കഴിഞ്ഞ
  4. കിട്ടിയ
  5. യോജിച്ച
 8. അവോദ

  1. വി.
  2. വെള്ളം ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന, ഈർപ്പമുള്ള
 9. അവൈധ

  1. വി.
  2. വിധിപ്രകാരമുള്ളതല്ലാത്ത
 10. ആവതി

  1. നാ.
  2. ചൂട്
  3. ആവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക