1. ആപ്ത1

  1. വി.
  2. പ്രാപിച്ച, ചെന്നെത്തിയ, കണ്ടുമുട്ടിയ, സിദ്ധിച്ച
  3. കൈക്കലായ, കിട്ടിയ, ലഭിച്ച
  4. അനുരൂപമായ
  5. യുക്തിസഹജമായ, വിശ്വാസ്യതയുള്ള, പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കത്തക്ക, ഉദാ: ആപ്തവാക്യം
  6. ഉറ്റ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട
  7. സാമർഥ്യമുള്ള
  8. കുറ്റംചുമത്തപ്പെട്ട
  9. നിയുക്തമായ
 2. ആപ്ത2

  1. നാ.
  2. പിന്നിക്കെട്ടിയ തലമുടി
 3. ആപാത

  1. വി.
  2. ആപതിക്കുന്ന, ചാടിവീഴുന്ന
 4. അപദ

  1. വി.
  2. പാദമില്ലാത്ത
  3. സ്ഥാനമില്ലാത്ത, ഉദ്യോഗമില്ലാത്ത
 5. ആപത്ത്

  1. നാ.
  2. ആപത്തി
 6. അപാദ

  1. വി.
  2. പാദമില്ലാത്ത
  3. പദ്യത്തിലെപ്പോലെ പാദങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, വൃത്തബന്ധമില്ലാത്ത
 7. അപ്പോത്

  1. അവ്യ.
  2. അപ്പോൾ
 8. ആപത്തി

  1. നാ.
  2. ആപത്ത്, ദൗർഭാഗ്യം, അപകടം, കഷ്ടത, ദുരിതം, അനിഷ്ടം
 9. ആപദി

  1. -
  2. ആപത്തിൽ.
 10. ആപാതി

  1. വി.
  2. ആപതിക്കുന്ന, സംഭവിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക