1. ആയ്4

  1. വ്യാ.
  2. വെറുപ്പ്, അറപ്പ്, നിന്ദ, അത്ഭുതം മുതലായവയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്
 2. ആയ്1

  1. നാ.
  2. ഇടയജാതി, ആയ്വംശം, പണ്ട് കന്യാകുമാരിയും സമീപപ്രദേശങ്ങളും വാണിരുന്ന ഒരു രാജകുടുംബം
 3. ആയ്3

  1. വ്യാക.
  2. വേണ്ടി, ഉദ്ദേശിച്ച്
  3. "ആയി" എന്നതിൻറെ ദുർബലരൂപം, "ആകുക" എന്നതിൻറെ മുൻവിനയെച്ചം
  4. കൂടിച്ചേർന്ന്, ഒത്ത്, ഒരുമിച്ച്, എതിരെ
 4. ആയ്2

  1. നാ.
  2. തായ്
 5. അയ്യ2

  1. വി.
  2. കൊള്ളരുതാത്ത, ചീത്തയായ
 6. അയ്യാ

  1. നാ.
  2. അയ്യൻ എന്നതിൻറെ സംബോധന
  3. ഒരു വ്യാക്ഷേപകം, ഉത്സാഹം, ആശ്ചര്യം മുതലായവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 7. അ­ായ

  1. അവ്യ.
  2. പെട്ടെന്ന്, ഉടനേ, വേഗത്തിൽ
 8. ആയ2

  1. നാ.
  2. മുത്തശ്ശി
  3. ധാത്രി, വളർത്തമ്മ
  4. കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുന്ന സ്ത്രീ
 9. ആയ1

  1. ഭൂ.പേ. ക്രി. വ്യാക.
  2. സംഭവിച്ച, കഴിഞ്ഞ
  3. ആവുന്ന, കഴിവുള്ള, ശക്തിയുള്ള
 10. അയ, അഴ, അശ

  1. നാ.
  2. വസ്ത്രം തൂക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തൂണുകളിലോ മറ്റോ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരട് മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക