1. ആരൻ

  1. നാ.
  2. ശനി
  3. (ജ്യോ.) ചൊവ്വാഗ്രഹം, കുജൻ
 2. ആരാൻ, ആരാനും

  1. നാ.
  2. ആരോ ഒരുവൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ, അന്യൻ
 3. അരൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
 4. അരണ1

  1. നാ.
  2. വീടുകളിലും മറ്റും ജീവിക്കുന്ന ഒരിനം ഇഴജന്തു, ചെറുതും വലുതുമായി രണ്ട് ഇനം
 5. അരണ2

  1. നാ.
  2. വളരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നതും കുറുകിയ ശാഖകളോടുകൂടിയതും ആയ ഒരുതരം മരം
 6. അരണ3

  1. വി.
  2. യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത
 7. അർണ

  1. വി.
  2. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
 8. ആരോൻ

  1. നാ.
  2. ആരകൻ (മീൻ)
 9. അരുണ2

  1. നാ.
  2. ത്രികോൽപ്പക്കൊന്ന
  3. അതിവിടയം
  4. ചെമന്നകുന്നി
  5. നാൽക്കോൽപ്പക്കൊന്ന
  6. മഞ്ചെട്ടി
 10. അരുണി

  1. നാ.
  2. ചെമന്ന പരശു
  3. ഉഷസ്സ്
  4. അരുണൻ (സ്ത്രീവേഷം ധരിച്ച് ഇന്ദ്രസദസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചപേര്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക