1. ധരൻ

  1. നാ.
  2. ആദിശേഷൻ
  3. ധരിക്കുന്നവൻ
  4. കൂർമാവതാരം (വിഷ്ണു)
 2. താരൻ1

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  1. പുരാണ.
  2. ഒരു വാനര സേനാനായകൻ (ബൃഹസ്പതിയുടെ പുത്രൻ)
  3. ഒരു അസുരൻ, താരകൻ
 3. താരൻ2

  1. നാ.
  2. ചാരണം
 4. ധാരൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
 5. ധാരണ1

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കുന്ന
  3. ധരിക്കുന്ന, വഹിക്കുന്ന
  4. ഉടുക്കുന്ന
 6. ധാരണ2

  1. നാ.
  2. അഷ്ടാംഗയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  3. ഓർമ
  4. കടം
  5. ധൈര്യം
  6. ഉറപ്പ്
  7. ധീരത
  8. നിലനിൽപ്പ്, മര്യാദ
  9. ബുദ്ധിയുടെ ത്രിശക്തികളിലൊന്ന്
 7. തോരൻ

  1. നാ.
  2. തുവരൻ
 8. ത്രാണ

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട
 9. ധീരൻ

  1. നാ.
  2. വിദ്വാൻ
  3. ബലി
  4. ബുദ്ധൻ
  5. ധൈര്യമുള്ളവൻ
  6. സ്ഥൈര്യമുള്ളവൻ
  7. ധിഷണാശാലി
 10. ദ്രാണ

  1. വി.
  2. ഓടിയ
  3. പറന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക