1. ദ്രാണി

  1. നാ.
  2. അമരി
  3. മലയിടുക്ക്
  4. വാഴ
  5. ചെറിയകാട്ടുവെള്ളരി
  6. വേലിപ്പരുത്തി
  7. ഒരിനം ഉപ്പ്
  8. മരത്തൊട്ടി, മരപ്പാത്രം, മരവി
  9. തടികൊണ്ടു നിർമിച്ച ഉപകരണം, യാനപാത്രം, തോണി
  10. ഒരു അളവ്, അളവുപാത്രം
 2. താരണി1

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻറെ (തരണിയുടെ) പുത്രൻ, യമൻ
 3. ദാരണി

  1. നാ.
  2. ദുർഗ
 4. ദ്രുണി

  1. നാ.
  2. പഴുതാര
  3. ചെറിയ ആമ, പെണ്ണാമ
  4. വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ള തൊട്ടി
 5. താരണി2

  1. നാ.
  2. കടത്തുകാരി
  3. പരാശക്തി (സംസാര സാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യിക്കുന്നവൾ)
  4. കടത്തുവള്ളം, ചങ്ങാടം
 6. ധരണി

  1. നാ.
  2. ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തം
  3. ഭൂമി
  4. ഇലവ്
  5. ശരീരത്തിലെ ധമനി
  6. നിലം, ബൂതലം
  7. ഉത്തരം, കഴുക്കോൽ
 7. ധാരണി

  1. നാ.
  2. സ്ഥൈര്യം
  3. വരി, നിര
  4. നാഡി
 8. തരണി

  1. നാ.
  2. നദി
  3. കറ്റാർവാഴ
  4. സൂര്യൻ
  5. ഓരിലത്താമര
  6. കടൽ
  7. എരിക്ക്
  8. ചെമ്പ്
  9. വൈദ്യൻ
  10. തോണി
  11. പ്രകാശരശ്മി
  12. ന്യായവാദി
  13. ഒരിനം കുറുഞ്ഞി (വെളുത്തപൂവുള്ളത്)
 9. ത്രാണി

  1. നാ.
  2. കഴിവ്, ശേഷി
 10. ദരണി

  1. നാ.
  2. ഒഴുക്ക്
  3. നീർച്ചുഴി
  4. വെള്ളത്തിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക