1. ദ്രാണ

  1. വി.
  2. ഓടിയ
  3. പറന്ന
 2. ദ്രാണ

  1. നാ.
  2. തുമ്പ
 3. ത്രാണ

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട
 4. ധാരണ1

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കുന്ന
  3. ധരിക്കുന്ന, വഹിക്കുന്ന
  4. ഉടുക്കുന്ന
 5. ധരണ

  1. വി.
  2. ധരിക്കുന്ന, വഹിക്കുന്ന, താങ്ങുന്ന
 6. താരണ

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കുന്ന
  3. മോചിപ്പിക്കുന്ന
  4. കടത്തുന്ന
 7. ധാരണ2

  1. നാ.
  2. അഷ്ടാംഗയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  3. ഓർമ
  4. കടം
  5. ധൈര്യം
  6. ഉറപ്പ്
  7. ധീരത
  8. നിലനിൽപ്പ്, മര്യാദ
  9. ബുദ്ധിയുടെ ത്രിശക്തികളിലൊന്ന്
 8. താരിണി1

  1. നാ.
  2. തോണി, ചങ്ങാടം
  3. ദുർഗ (ഭവസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യിക്കുന്നതിനാൽ)
 9. താരിണി2

  1. നാ.
  2. ഭൂമി
  3. ഇലവു മരം
 10. താരുണ

  1. വി.
  2. ചെറുപ്പമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക