1. ധാരിണി

  1. നാ.
  2. ഭൂമി
  3. ഇലവ്
  4. വഹിക്കുന്നവൾ
  5. അഗ്നിമിത്രൻറെ മഹിഷി
 2. താരിണി1

  1. നാ.
  2. തോണി, ചങ്ങാടം
  3. ദുർഗ (ഭവസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യിക്കുന്നതിനാൽ)
 3. താരിണി2

  1. നാ.
  2. ഭൂമി
  3. ഇലവു മരം
 4. ധാരണ1

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കുന്ന
  3. ധരിക്കുന്ന, വഹിക്കുന്ന
  4. ഉടുക്കുന്ന
 5. ധാരണ2

  1. നാ.
  2. അഷ്ടാംഗയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  3. ഓർമ
  4. കടം
  5. ധൈര്യം
  6. ഉറപ്പ്
  7. ധീരത
  8. നിലനിൽപ്പ്, മര്യാദ
  9. ബുദ്ധിയുടെ ത്രിശക്തികളിലൊന്ന്
 6. ത്രാണ

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട
 7. ദ്രാണ

  1. നാ.
  2. തുമ്പ
 8. ദ്രാണ

  1. വി.
  2. ഓടിയ
  3. പറന്ന
 9. ധരണ

  1. വി.
  2. ധരിക്കുന്ന, വഹിക്കുന്ന, താങ്ങുന്ന
 10. താരണ

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കുന്ന
  3. മോചിപ്പിക്കുന്ന
  4. കടത്തുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക