1. നാ3

  1. നാ.
  2. നാവ്
 2. നാ4

  1. അവ്യ.
  2. ഇല്ല
 3. നാ2

  1. നാ.
  2. നായ്
 4. നാ1

  1. -
  2. നാല് എന്നതിൻറെ ഒരു വിശേഷണരൂപം.
 5. ചെമ്മണ്ണ്, -ൺ

  1. നാ.
  2. കാവിമണ്ണ്
  3. ചെമന്ന മണ്ണ്
 6. ഒടഞ്ഞാണം, -ൺ

  1. നാ.
  2. ഉടഞ്ഞാണം, അരയിൽകെട്ടുന്ന ചരട്
 7. കറുപിറന, -നാ

  1. അവ്യ.
  2. കറപിറശബ്ദത്തോടെ
  3. അവ്യക്തമായി, അടുക്കും മുറയുമില്ലാതെ (കുട്ടികളുടെ എഴുത്തെന്നപോലെ)
 8. കാളാമുണ്ടം, -ൻ

  1. നാ.
  2. വാഴക്കുലത്തണ്ട്, വാഴയ്ക്കാപിടിക്കുന്ന തണ്ട്
 9. കിഴക്കിന, -നി

  1. നാ.
  2. ഗൃഹം നിർമിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കുഭാഗത്തായി പണിയുന്ന കെട്ട്, നാലുകെട്ടിൻറെ കിഴക്കേ വശത്തെക്കെട്ട്
 10. ന1

  1. -
  2. മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഇരുപതാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. ദന്ത്യമായ അനുനാസികം (ലിപിമാലയിൽ ദന്ത്യമായ അനുനാസികത്തെയും വർത്സ്യാനുനാസികത്തെയും കുറിക്കാൻ ഒരേചിഹ്നമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്). പദാദിയിൽ വരുമ്പോൾ ദന്ത്യവും പദമധ്യത്തിലും പദാന്തത്തിലും വർത്സ്യവും എന്നു സാമാന്യമായി പറയാമെങ്കിലും സമസ്തപദങ്ങളിൽ പദമധ്യത്തിലും ദന്ത്യോച്ചാരണം പലയിടത്തും കാണാം. (ഉദാ: ആവനാഴി, കാൽനഖം).

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക