1. പാകൽ

  1. നാ.
  2. പാകുന്ന പ്രവൃത്തി
 2. പാകല

  1. വി.
  2. പാകം വരുത്തുന്ന
 3. പോക്കൽ

  1. -
  2. നാമരൂപം.
 4. പക്കൽ

  1. അവ്യ.
  2. പക്ഷത്ത്, വശത്ത്, അടുക്കൽ, കൈക്കൽ
 5. പൊക്കൽ

  1. നാ.
  2. ഉയർത്തൽ
  3. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുരു, കരപ്പൻ
  4. പ്രശംസിക്കൽ, മുഖസ്തുതിപറയൽ
 6. പേക്കുല

  1. നാ.
  2. തെങ്ങിൻറെയും മറ്റും കായില്ലാത്ത കുല
 7. പോകൽ

  1. നാ.
  2. കുടിപോകൽ
 8. പോകിൽ1

  1. -
  2. പോകുന്നെങ്കിൽ.
 9. പോകിൽ2

  1. നാ.
  2. പൂമൊട്ട്
 10. പകലേ

  1. അവ്യ.
  2. പകലത്ത്
  3. നേരത്തെ (അസ്തമയത്തിനു മുൻപെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക