1. പാതകം2

  1. നാ.
  2. ചെറുതിണ്ണ
 2. പാതകം1

  1. നാ.
  2. പാപം
 3. പതകം

  1. നാ.
  2. നിന്ദ
  3. വിവാദം
  4. ഗണിത സംബന്ധമായ ഒരു പട്ടിക
  5. പാതകം
 4. പതഗം

  1. നാ.
  2. പക്ഷി
  3. പാറ്റ
 5. പദകം

  1. നാ.
  2. സ്ഥാനം
  3. കാലടി
  4. കാൽവയ്പ്പ്
  5. പതക്കം
 6. പദഗം

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പട
  3. കാൽകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ
 7. പദ്ഗം

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പട
 8. പാദകം

  1. നാ.
  2. അടിസ്ഥാനം
 9. പോതകം

  1. നാ.
  2. പോതം
  3. ചെറുചെടി
  4. മൃഗശാബം
 10. പതികം

  1. നാ.
  2. ഞാറ്
  3. തണ്ടു നട്ടുമുളപ്പിക്കുന്ന ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക