കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഘ്രാത

  സം. <ഘ്രാ

   • വി. ഘ്രാണിക്കപ്പെട്ട
 2. കര്‍ത്ത

  സം. കര്‍ത <കൃത്

   • വി. ഛേദിക്കുന്ന, മുറിക്കുന്ന, പിളര്‍ക്കുന്ന
 3. കരദ

  സം. കര-ദ

   • വി. കരങ്കൊടുക്കുന്ന, കപ്പങ്കൊടുക്കുന്ന
 4. കൃത1

   • വി. ചെയ്യപ്പെട്ട, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട
 5. കൃത2

  സം. കൃതാ

   • നാ. തള്ളവിരലിന്‍റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഒരു ഹസ്തരേഖ
 6. കൃത്ത

  സം.

   • വി. കര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട, മുറിക്കപ്പെട്ട, കീറിയ
 7. കൃത്ത്

  സം. കൃത്

   • വ്യാക. ക്രിയാധാതുവില്‍നിന്നു നാമമുണ്ടാകുവാന്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രത്യയം, അത്തരം പ്രത്യയം ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന നാമം കാരകൃത്തെന്നും, കൃതികൃത്തെന്നും രണ്ടുവിധം
   • നാ. ചെയ്യുന്നവന്‍ (നാമങ്ങളോടുചേര്‍ന്നു സമാസിക്കുമ്പോള്‍) ഉദാ: പുണ്യകൃത്ത്
 8. ക്രുധ

  സം. ക്രുധാ

   • നാ. കോപം
X