1. ആന്ത1

  1. നാ.
  2. മൂങ്ങ
  3. ഓന്ത്
 2. ആന്ത2

  1. വി.
  2. അവസാനത്തെ
 3. അനത്ത്2

  1. അവ്യ.
  2. അത്രയും, അത്രത്തോളം, എല്ലാം, മുഴുവൻ
 4. അനാഥ

  1. വി.
  2. നാഥനില്ലാത്ത, രക്ഷിതാവില്ലാത്ത
  3. അച്ഛനമ്മമാരില്ലാത്ത
  4. വൈധവ്യം സംഭവിച്ച
  5. നിസ്സഹായമായ
 5. അന്തഃ

  1. ഉപ.
  2. അന്തർ എന്നതിനു ചില സന്ധികളിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനം
 6. അനത്ത്1

  1. നാ.
  2. ചൂടാക്കൽ
  3. പാകം ചെയ്യൽ
  4. അടി
 7. അന്ത

  1. വി.
  2. (നിർദേശകം). ആ, അവിടെയുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞ. ഉദാ: അന്ത ഹന്തയ്ക്കിന്ത പട്ട്
 8. അനത

  1. വി.
  2. കുമ്പിടാത്ത, വളയാത്ത, നേരെയുള്ള, തലകുനിക്കാത്ത, ഔദ്ധത്യമുള്ള
 9. അന്തർഭേദി, അന്ത-

  1. നാ.
  2. ശത്രു സൈന്യത്തെ ഭേദിച്ച് അകത്തുകടക്കുന്നത്, ഒരുതരം സൈന്യവിന്യാസം
 10. അന്ധ

  1. അവ്യ.
  2. അറിവില്ലാത്ത
  3. കണ്ണുകാണാത്ത, കുരുടനായ
  4. ഇരുളടഞ്ഞ
  1. ആല.
  2. വിവേകമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക