1. ധനദ

  1. വി.
  2. ധനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന
  3. ഔദാര്യമുള്ള, ദാനശീലമുള്ള
 2. തന്ത

  1. നാ.
  2. അച്ഛൻ
  3. വൃദ്ധൻ
  4. ഉപ്പുതന്ത (പ്ര.) തന്തക്കൂറ് = 1. അച്ഛൻറെ അവകാശം
  5. പുത്രവാത്സല്യം
  6. പിതാവിൻറെ ദേഹപ്രകൃതി. തന്തക്കൊണം = പൈതൃകമായിലഭിച്ച സ്വഭാവം. തന്തപ്പടി, തന്തപ്പിടി = 1. അച്ഛൻ (അനാദരം), അച്ഛനെപ്പോലെ കണക്കാക്കേണ്ട ആൾ
  7. വൃദ്ധൻ. തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവൻ = കുലീനതയുള്ളവൻ, അന്തസ്സുള്ള പെരുമാറ്റവും വാക്കിനു നെറിയുമുള്ളവൻ, അച്ഛൻറെ പേരുനിലനിറുത്തുന്നവൻ
 3. തനത്

  1. നാ.
  2. സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്
  3. ഉടമാവകാശവും കൈവശാവകാശവുമുള്ളത് (ഭൂസ്വത്തെന്നപോലെ)
 4. താന്ത

  1. വി.
  2. ആലസ്യമുള്ള, ഓജസ്സറ്റ, ക്ഷീണിച്ച, തളർന്ന
  3. ആതുരമായ, ഖിന്നമായ, ദു:ഖിതമായ
  4. വാടിയ, വിളറിയ, ശോഭമങ്ങിയ
  5. കൃശമായ, മെലിങ്ങ
  6. ശ്വാസംകഴിക്കാൻ വിഷമിക്കുന്ന, ശ്വാസം മുട്ടുള്ള
 5. ദാന്ത1

  1. വി.
  2. അടക്കമുള്ള
  3. കീഴടക്കിയ
  4. ദാനശീലമുള്ള
 6. ദാന്ത2

  1. വി.
  2. ദന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച
 7. തന്ദു

  1. നാ.
  2. ചട്ടുകം (മരപ്പിടിയിട്ടത്)
 8. ദീനത, -ത്വം

  1. നാ.
  2. ദീനമായ അവസ്ഥ, ദീനൻറെ ഭാവം, ക്ലേശം, അവശത
 9. താന്തി

  1. നാ.
  2. ആലസ്യം, തളർച്ച
  3. ശ്വാസതടസ്സം, ശ്വാസംമുട്ട്
 10. തിന്ദു

  1. നാ.
  2. ചാപിള്ളയെ പ്രസവിക്കുന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക