1. ധയ

  1. വി.
  2. വലിച്ചുകുടിക്കുന്ന, കുടിക്കുന്ന. (പ്ര.) സ്തനംധയ = മുലകുടിക്കുന്ന
 2. തായ്

  1. നാ.
  2. അമ്മ
  3. തൂമ്പയുടെയോ മഴുവിൻറെയോ പിടി
 3. ധായ

  1. വി.
  2. തനിക്കുള്ള, അവകാശമുള്ള
  3. പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, താങ്ങിനിറുത്തുന്ന
 4. ദയ

  1. നാ.
  2. അന്യരുടെ ദു:ഖത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിൻറെ അലിവ്, കരുണ, കനിവ്
  3. ദക്ഷൻറെ ഒരു പുത്രി, ധർമരാജാവിൻറെ പത്നി
 5. ധായ്യ

  1. നാ.
  2. അഗ്നിയെ പ്രാജ്ജ്വലിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഋക്
 6. കൊള്ളരുതായ്ക, -തായ

  1. നാ.
  2. മോശമായ പ്രവൃത്തി
 7. തീയ്

  1. നാ.
  2. തീ
 8. തുയ്യ

  1. വി.
  2. പരിശുദ്ധമായ
  3. മേന്മയേറിയ
 9. തൂയ

  1. വി.
  2. പരിശുദ്ധമായ
  3. തെളിഞ്ഞ
  4. ഗുണങ്ങൾ തികഞ്ഞ
 10. തേ(യ്)

  1. നാ.
  2. തേയില, ചായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക