1. നാര്

  1. നാ.
  2. തലമുടിയിഴപോലെ നേർത്ത് നീണ്ട വസ്തു
  3. നാരുകൾ കൂട്ടിപ്പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ നൂല്, കയറ്. "നാരുവലിച്ചാൽ പൊട്ടും നാരുചേർന്നൊരു കയറായാലോ ആനയെ കെട്ടാം" (പഴ.)
 2. നര2

  1. നാ.
  2. വാർദ്ധക്യംകൊണ്ടും മറ്റും ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വെളുപ്പുനിറം
  3. അങ്ങനെ വെളുപ്പുബാധിച്ച രോമം
 3. നൃ

  1. നാ.
  2. നരൻ, മനുഷ്യൻ
 4. നാര1

  1. നാ.
  2. ഒരു പക്ഷി, ഞാറ
 5. നാര2

  1. വി.
  2. നരനെ സംബന്ധിച്ച, നരനിൽ നിന്നുണ്ടായ
 6. നര1

  1. -
  2. "നരയ്ക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 7. നീര്

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. മൂത്രം
  4. ചാറ്
  5. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം
  6. മഹോദരം എന്ന രോഗം
  7. ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള വസ്തു. (പ്ര.) നീരും ചോരയും = ഊർജസ്വലത. നീരും പായലും = അഭേദ്യമായ പരസ്പരബന്ധം. നീരുവറ്റുക = 1. വെള്ളം വറ്റുക
  8. ശരീരത്തിലെ നീർക്കെട്ടു മാറുക
  9. ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു മെലിയുക
 8. നരി

  1. നാ.
  2. കുറുക്കൻ
  3. പുലി
  4. കടുവ
  5. നരിച്ചീർ
 9. നാരി

  1. നാ.
  2. സ്ത്രീ
  3. ഭാര്യ
  4. ഒരു വൃത്തം. "നാരറ്റാൽ ചേരും നാരിയറ്റാൽ ചേരില്ല" (പഴ.)
 10. നാർ

  1. നാ.
  2. നാര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക