1. പദകം

  1. നാ.
  2. സ്ഥാനം
  3. കാലടി
  4. കാൽവയ്പ്പ്
  5. പതക്കം
 2. പതഗം

  1. നാ.
  2. പക്ഷി
  3. പാറ്റ
 3. പതകം

  1. നാ.
  2. നിന്ദ
  3. വിവാദം
  4. ഗണിത സംബന്ധമായ ഒരു പട്ടിക
  5. പാതകം
 4. പദഗം

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പട
  3. കാൽകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ
 5. പദ്ഗം

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പട
 6. പാതകം1

  1. നാ.
  2. പാപം
 7. പാതകം2

  1. നാ.
  2. ചെറുതിണ്ണ
 8. പാദകം

  1. നാ.
  2. അടിസ്ഥാനം
 9. പൂതികം

  1. നാ.
  2. വെരുക്
  3. ആവിമരം, ഞെട്ടാവൽ (ദുർഗന്ധമുള്ളതിനാൽ)
 10. പൊതികം

  1. നാ.
  2. തൂണിൻറെ ചുവട്
  3. അഗസ്ത്യകൂടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക