1. പാണി1

  1. നാ.
  2. ചന്ത
  3. കൈ, കൈപ്പടം
  4. കുളമ്പ്. (പ്ര.) പാണിഗ്രഹണം = വിവാഹം
 2. പാണി2

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം വാദ്യം
  3. അഴക്
  4. കൂത്ത്
  5. പാട്ട്
 3. പാണി3

  1. നാ.
  2. കാലം, താമസം
 4. പണി1

  1. നാ.
  2. കഷ്ടപ്പാട്
  3. കൗശലം
  4. ജോലി
  5. തൊഴിലിലുള്ള സാമർഥ്യം
  6. സമർഥമായി നിർമിച്ച വസ്തു
  7. വിചിത്രവും മനോഹരവുമായി വസ്തുക്കൾ നിർമിക്കൽ
 5. പണി2

  1. നാ.
  2. ലുബ്ധൻ
  3. കട
  4. ഭക്തിശൂന്യൻ
  5. ദേവശത്രു
  6. ദുർമാർഗക്കാരൻ
  7. മൊഴി
  8. കൽപന
 6. കോദണ്ഡധരൻ, -ധാരി, -പാണി

  1. നാ.
  2. വില്ലാളി
  3. ശ്രീരാമൻ
 7. പണ

  1. നാ.
  2. വയൽ
  3. മുരശ്
  4. കല്ലുവെട്ടാങ്കുഴി
 8. പാൺ2

  1. നാ.
  2. സ്തുതി, പാട്ട്
 9. പാൺ1

  1. നാ.
  2. പൊട്ടക്കുഴി
 10. പൂണി2

  1. നാ.
  2. ആവനാഴി, തൂണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക