1. പ1

  1. -
  2. മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം (വായുപ്രവാഹത്തെ രണ്ടുചുണ്ടുകളും കൂട്ടിത്തടഞ്ഞുവിട്ടുച്ചരിക്കുന്ന വിരാമസ്വനം. ശ്വാസിയും അൽപപ്രാണവും ആയ ഖരം).
 2. പ2

  1. വി.
  2. പാനംചെയ്യുന്ന, കുടിക്കുന്ന (പദാന്തത്തിൽ പ്രയോഗം. ഉദാ: ക്ഷീരപൻ, മദ്യപൻ)
 3. പ3

  1. വി.
  2. പാലിക്കുന്ന, രക്ഷിക്കുന്ന (പദാന്തത്തിൽ പ്രയോഗം. ഉദാ: അജപൻ, ഭൂപൻ)
 4. പ4

  1. നാ. സംഗീ.
  2. പഞ്ചമം, സപ്തസ്വരങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തെതിനെ കുറിക്കുന്ന ചിഹ്നം
 5. വീഞ്ഞ, പീ-, -ങ്ങ

  1. നാ.
  2. കട്ടികുറഞ്ഞ തടിയുള്ള ഒരുതരം മരം, പൈൻ
 6. നിരപ്പെ, -പ്പേ

  1. അവ്യ.
  2. നിരപ്പായിട്ട്
 7. പത്രപുഷ്പം, -പി

  1. നാ.
  2. തുളസി
  3. കൊഴുന്ത് (ഇലതന്നെ പൂവായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്)
 8. കൗർപ്പം, -പ്പി

  1. നാ.
  2. വൃശ്ചികം രാശി
 9. ചുളിച്ചിൽ, -പ്പ്

  1. നാ.
  2. ചുളിവ്
 10. തിരൾച്ച, -പ്പ്, -മ

  1. -
  2. നാമരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക